Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Довгалівської сільської ради " Про внесення змін до рішення 19 сесії Довгалівської сільської ради 6 скликання від 13 липня 2012 року № 90 " Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки". 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Довгалівської сільської ради " Про внесення змін до рішення 19 сесії Довгалівської сільської ради 6 скликання від 13 липня 2012 року № 90 " Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"підготовлено згідно з вимогами Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розвязати шляхом регулювання господарських відносин:

На сьогодні проблемою, що потребує вирішення, є невідповідність рішення "Про внесення змін до рішення 19 сесії Довгалівської сільської ради 6 скликання від 13 липня 2012 року № 90 " Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"нормам Податкового кодексу України у звязку з унесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 04.07.2013 № 403-VІІ " Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо обєктів нерухомості".

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування шляхом внесення змін до затвердженого рішення Довгалівської сільської ради.

До кола субєктів, на яких проблема на рівні села справляє негативний вплив, належить:

-юридичні особи - через відсутність правового регулювання порядку визначення обєкта оподаткування;

-фізичні особи- платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки- через визначення бази оподаткування, виходячи з сумарної житлової площі обєктів житлової нерухомості;

-органи місцевого самоврядування-не реалізується повноваження та право регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування.

2.Цілі регулювання:

Основною метою державного регулювання є: врегулювання справляння податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території села Довгалівка у відповідності з Податковим кодексом України.

3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей:

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

-діючий порядок;

-прийняття Довгалівською сільською радою запропонованого проекту рішення.

Першою альтернативною є залишення діючого порядку, тобто неприйняття даного регуляторного акту. Ця альтернатива є неприйнятною насамперед через те, що з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 403-VІІ " Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо обєктів нерухомості", діючий порядок не відповідає окремим нормам податкового законодавства у сфері правового регулювання справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території села Довгалівка.

Тому, оцінюючи альтернативи , перевага була віддана останній, оскільки прийняття даного регуляторного акту забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення.

4.Механізм розвязання проблеми:

Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки проекту рішення Довгалівської сільської ради " Про внесення змін до рішення 19 сесії Довгалівської сільської ради 6 скликання від 13 липня 2012 року № 90 " Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки".

представлений проект регуляторного актузабезпечує додержання принципів податкового законодавства, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

5.Обгрунтування можливості встановлення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту Довгалівської сільської ради будуть реалізовані повноваження, передбачені Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", забезпечена прозорість місцевої політики в сфері оподаткування, прогнозованість результатів від подальшої господарської діяльності субєктів господарювання, участь громадян села в утриманні та розвитку сільської інфраструктури.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію даного регуляторного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність його положень нормам, що встановлюються норматино-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження вимог акту органами державної влади, органами місцевого самоврядування, субєктами підприємницької діяльності передбачається ефективним та відповідає ресурсам, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги. Проте слід зазначити, що даним регуляторним актом не визначений механізм повної чи часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

Державний контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобовязань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.

6.Очікувані результати прийняття регуляторного акту:

Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Органи місцевого самоврядування    Приведення рішення сільської ради у відповідністьдо чинного законодавства, надходження податку на нерухоме майно до бюджету с. Довгалівка.    Процедура розробки регуляторного акту  ( витрати робочого часу спеціалістів повязані з     підготуванням регуляторного актута витрати на оприлюднення проекту рішення в районній   газеті "Колос".
Платники    Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.   Обовязки щодо справляння податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його сплата до сільського бюджету
Споживачі    Можливість реалізації соціальних заходів у звязку з додатковими надходженнями до сільського бюджету  

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи інших необхідних випадках.

8.Показники результативності регуляторного акту:

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

-кількість юридичних та фізичних осіб на яких поширюється дія акту;

-сума сплаченого ними податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

-відстеження динаміки кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-відстеження динаміки зростання надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

 

        Секретар сільської ради:                                С.В. Козоріз